Amedeo Bertuccioli e Zaira Mazzanti Bertuccioli

Sparvengol

Racconto di Amedeo Bertúccioli (da La bèla fjola, Pesaro 2007)

Professore di francese, scrittore in lingua dialettale pesarese (le sue poesie vinsero diversi premi in concorsi nazionali), Amedeo Bertúccioli era cultore di storie e vicende della sua città. Alcuni suoi scritti sono raccolti nel volume La bela fiola (Pesaro 2007).

Cla sera, na sera cum c’n’è sted tantle atre, a so’ scaped sa la Rusena, mi moj. An s’po’ dì ch’la jera n’abitudin, quella d’gì a spass dop cena, mo gnanca na rarità. La jera na roba nurmel, specialment tun cla stagion ch’la va da la fén dla primavera ai prém cald dl’insted. A deggh stle rob par fè capì ch’an c’era gnent ch’pudeva fè pensè ch’la sereda la saria gida a fnì a cla via. A sem scaped, donca, tutt dó cuntent da fè dó pass préma d’gì a durmì. Quell ch’è success dop, prò de nurmel an aveva propi gnent.
Un qualcò d’misterios e de tremend gireva tl’eria.
A l’inpruvis, senza pudé capì cum era sucess, a m’so’ artruved daparmè a seda t’na stanza. A ‘rpensej adess, me vèn in ament ch’an c’era nisciun mobil, né grand né pcen, e anca la sedia do’ ch’a steva a l’indvineva – la javeva da essa malè, vést ch’a jera a seda! – mo a ‘n la vdeva.
A so’ armast par poch daparmè: dop d’un mument, tre om i è ‘ntred tla stanza. Dó a ‘n’ò ‘rcnusciudi sciubte: i era di amigh de quant a jera fiulen, e m’pareva ch’i’n era ganbiedi par gnent da cla volta. A jò chiamedj: “Gigén! Franco! A so propi cuntent d’arvedve! Cò l’è ch’a fè maché?”. Mo la risposta ch’i m’ha dat la m’à lasced cum un bacalà. “Chi t’sì?”, i m’à dmanded. “Mo cum saria, a ‘n m’arcnuscé? A so’ Gustén!”. “Lascia gì da dì l’ fregnacc, tè an t’sì Gustén! Te dic le bugì par salvèt, mo an te servirà a gnent!”.
A jò vést tun cle facc cum un marzapen d’presa in gir e d’cativeria ch’el m’à mess in tel cor ‘na gran stréna. E an c’è vlud na mucchia par capì cò le vleva dì cle parol. Tel fraintemp, anca cl’atra persona la s’è acosteda e a jò sciubte arcnusciud ma Luciano, un mi culega d’qualch tenp fa. Tutti e tre i à cminced a turturèm dapertutt el corp sa di curtlen, dle brocch e dle cigh de zigarett acesle, e mè a jarmaneva dur cum en stucfess, senza fè gnent par difendme, da quant a jera sorpres par quel ch’sucedeva. A lasceva fè, cum s’se tratassa d’qualcò ch’aveva da suceda, anca s’a ‘n capiva parchè. Dop a jò savud (o a jò indvined) che anca quei ch’i m’aveva turtured i aveva ‘vud el medesme tratament: a ‘n so da chi, de sigur da qualcdon “piò in alt” ch’an è lori.
Dop d’un po’, anca stavolta senza capì in che mod, a m’so’ artruved sla streda par gì a chesa, preocuped e sal pensir ma cum a javria ‘rtruved ma mi moj e cum a javria pudud arcuntè quell ch’m’era capited.
Mentre ch’a camneva, Luciano el s’è acosted, el m’à mess na mèn sla spala e ‘l m’à saluted. “Bona sera, Gustén!”. Sorpres e anca ‘n po’ incazed par chel mod da fè, a jò dmandedj ‘na spiegazion. “Ma alora t’sì tè, e t’m’à ‘rcnusciud! Parchè an t’à fatt gnent par aiudèm? Parchè anca tè t’ma turtured?”. “A ‘n pudeva fè d’manch! – el m’a rispost sa na facia ‘vilida – A javem tropa paura, a sem terorized, a sem oblighed a cunportèc a cla via!”.
An à dett gnent atre, e mè a ‘n j ò dmandedj pió gnent! A javem camned un cuncen insiem, senza dscurra, pó a c’sem lasced senza parlè, gnanca par saludèc.
Sempre pensand ma quell ch’m’era sucess e cercand ‘na spiegazion ch’a ‘n pudeva truvè, a so’ arived davanti a la porta d’chèsa: a jò tired fora la chiev, a la jò infileda tla sladura e tun chel moment precis… a jò sentid la sveja ch’la suneva.

Grazie a Laura Bertúccioli e Rina Bellomarì (figlia e moglie di Amedeo), che ci hanno permesso di pubblicare questo racconto.

 

Amedeo Bertuccioli e Zaira Mazzanti Bertuccioli
Pesaro, 1942. Zaira Mazzanti Bertúccioli con il nipote Amedeo Bertùccioli (raccolta Laura Bertúccioli e Daniele Volpini, Fano)

0 comments on “Sparvengol

  1. Cinque minuti di profonda gioia,

Lascia un commento!